20081110 120002  

 

Dr. Lawrence Ling  

Lawrence

凌巧智医生

全科主治医师   外科主治医师    署理处长

Acting Director of MHEO

 E-MAIL: qiaozhiling@uic.edu.hk

 出诊时间:周一、周二、周三白天;

                      周四全天

地点:东坡楼医务室及体育馆医疗点

dr.zhang.jpg  

 

Dr. Hui Zhang 

Winner

张慧医生 

预防保健医师

 E-MAIL: winnerzhang@uic.edu.hk

 出诊时间:周二(体育馆白+上夜);

                   周四、周五白天;

                   周六全天

地点:东坡楼医务室及体育馆医疗点

dscn.1731.jpg  

 

Dr. Saifeng Zhou 

周赛凤医生  

预防保健医师

E-MAIL: saifengzhou@uic.edu.hk

 出诊时间:周一、周二白班;周三、周六(体育馆白+上夜)

地点:东坡楼医务室及体育馆医疗点

pict0020.jpg

 

 

Dr. Dingmei Wang

 Demi

汪定梅医生

内科医师

E-MAIL:wangdingmei@uic.edu.hk

出诊时间:周二、周日全天;

            周四(体育馆白+上夜)

 

     

 捕获

 

Dr. Minyu Tang

 

唐敏瑜医生

内科医师

E-MAIL:minyutang@uic.edu.hk

 出诊时间:周一、周日(体育馆白+上夜)

                        周五全天           

 捕获2

 

Dr. Hanqing Hou

 

候汉庆医生

外科主治医师

E-MAIL:hanqinghou@uic.edu.hk

 出诊时间:周一、周三全天;

                 周五(体育馆白+上夜)