Dean of Graduate School

Name:

Email:

Prof. Weijia JIA

jiawj@uic.edu.cn 

 

Administration Director of Graduate School

Name:

Email:

Ms. Ashura Tim Zoi LAM

ashuralam@uic.edu.cn 

 

Acting Assistant Director of Graduate School

Name:

Email:

Ms. Tiffany Xin WANG

tiffanywang@uic.edu.cn 

 

Taught Postgraduate Programmes

Name:

Email:

Ms. Ivy Jing TIAN

ivytian@uic.edu.cn

Ms. Jenny Kunning FU

jennyfu@uic.edu.cn 

Ms. Leila Xiaotong ZHOU

leilaxtzhou@uic.edu.cn 

Mr. Toby Wenhai CAI

tobywhcai@uic.edu.cn

Ms. Queena Jing XU

queenaxu@uic.edu.cn 

 

Research Postgraduate Programmes

Name:

Email:

Ms. Bonnie Baodan LIANG

bonnieliang@uic.edu.cn

Ms. Penny Peiling YE

pennyye@uic.edu.cn